امروز دو شنبه 02 مهر 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید؟
در امور مدنی خواهان و خوانده در هر مرحله از دادرسی می‌‌توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند ولیکن این سازش باید در دفتر اسناد رسمی و یا در دادگاه تنظیم شود
 
جستجو قوانین
عنوان قانون :
متن قانون :
نوع قانون :
دستگاه اجرایی :
کلید واژه :
از تا تاریخ تصویب :
از تا تاریخ انتشار :
شماره انتشار :
استرداد دعوی اعسار - هزینه دادرسی


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

265 شماره 110هفته دادگستری صفحه 9

چنانچه خواهان دعوی اعسار نسبت به محکوم به اجرائی وعشریه دولتی و هزینه دادرسی در جریان رسیدگی از دعیو مطروحه اعسار منصرف و دعوی خود را مسترد نماید با صدور قرار سقوط دعوی خواهان تکلیف عشریه دولتی و هزینه دادرسی چه میشود؟
نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادری مدنی :
بند الف ماده 27 قانون اعسار راجع بوصول دوبرابر هزینه دادرسی از مدعی اعسار ناظر بموردی است که دادگاه بدعوی اعسار رسیدگی نموده و حکم بر رد اعسار صادر کند ولی اگرمدعی اعسار از دعوی اعسار صرفنظر نماید و دادگاه قرارسقوط دعوی راصادر کند چون در اصل دعوی اعسار رسیدگی بعمل نیامده و حکمی بررد اعسار صادر نشده مطالبه دو برابر هزینه دادرسی ازمدعی اعسار مجوزی نخواهد داشت و همچنین مطالبه معادل هزینه دادرسی از مدعی اعسار در چنین مودری فاقد مجوز قانونی است و بند الف ماده 707 نیز ناظر به موردیست که دعوی اعساربرای هزینه دادرسی اقامه و رسیدگی شده باشد و بهرحال در دعوی اعسار ازپرداخت محکوم به و عشریه اجرائی که مدعی اعسارطبق ماده 22قانون اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشد.اگر دعوی اعساراسترداد شود و قرار سقوط دعوی صادر گردد مطالبه هزینه دادرسی مجوزی نخواهد داشت و بدیهی است که استرداد دعوی اعسارمانع اقدامات اجرائی برای وصول محکوم به و عشریه نخواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113

نوع : آراء و نظریات شماره انتشار : 265
تاریخ تصویب : 1343/10/05 تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : موضوع :

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین