Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/masoudshamsn/masoudshamsnejad.ir/print.php on line 29
نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

در پرونده‌هاي ارجاع به ضابط يا صدور حكم جلب ازسوي شعبه مأموران به در منزل متهم (به اتهام فرار از خدمت) مراجعه كنند و مشخص مي‌شود متهم در منزل نيست، سپس مأموران به كلانتري مراجعت مي‌كنند، در نهايت پس از مدتي متهم خود را به كلانتري معرفي مي‌كند. حال،آيا فرار موصوف دستگيري است يا مراجعتي؟

باتوجه به ماده 77 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، كه مقرر مي‌دارد: «كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا رسماً خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي نکنند، فرارشان استمرار خواهد داشت.» مراجعت از فرار فقط با معرفي شخص به يگان تابعه به منظور ادامه خدمت محقق مي‌شود اما با توجه به لزوم تفسير قانون به نفع متهم در موارد ابهام و اجمال مي‌توان موارد مذكور از جمله حضور شخص در كلانتري يا دادسرا را ملحق به مراجعت كرد؛ مشروط بر اينكه شخص پس از انجام امور قضايي بلافاصله خود را براي ادامه خدمت به يگان ذي‌ربط معرفي كند زيرا اقدام اخير متهم نشانه اراده وي بر مراجعت از فرار و ادامه خدمت است اما در صورت عدم معرفي خود به يگان ذي‌ربط نمي‌توان آن را مراجعت از فرار تفسير كرد. به عبارت ديگر، در صورتي كه فرد در اين وضعيت در مرجع قضايي حاضر شود و بلافاصله خود را به يگان مربوط معرفي كند، فرار وي در حكم فرار مراجعتي محسوب مي‌شود همچنين در صورتي كه پس از حضور نزد مرجع قضايي، اتهام فرار وي رسيدگي و در مورد آن رأي نهايي صادر و ابلاغ شود اين امر نيز موجب قطع فرار خواهد بود.

آيا قيد عبارت «اعلام كفايت و ختم تحقيقات» مي‌تواند در صدر قرار نهايي قرار گيرد يا بايد در برگه جداگانه‌اي باشد؟

براساس مواد 264، 371، 374، 403 و 404 قانون آیین دادرسی کیفری، لازم است مرجع رسيدگي‌كننده حسب مورد پس از اتمام تحقيق يا رسيدگي، ختم تحقيقات يا دادرسي را اعلام كند و پس از آن ظرف مهلت قانوني رأي مناسب را انشا و صادر كند. از همين رو و در راستاي حق تناظر طرفين پرونده و جلوگيري از اطاله  دادرسي، قانونگذار اخذ لوايح، اسناد و مدارك جديد پس از ختم رسيدگي را ممنوع كرده و مقام رسيدگي‌كننده را مكلف به انشاي رأي كرده است. آنچه قانونگذار بر آن تأكيد داشته، رعايت مقررات قانوني مذكور است و درج عبارت «اعلام كفايت و ختم تحقيقات» در ذيل برگه تحقيقات، صدر قرار نهايي يا جداگانه در صورت رعايت مراتب فوق، تفاوتي ندارد.

دستورهای مندرج در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری در باب تعلیق تعقیب، حصری هستند یا تمثیلی؟

مستنبط از ذيل ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مبني براين ‌كه « .... دادستان متهم را حسب مورد مكلف به اجراي به برخي از دستورهاي زير مي‌كند :....» و احصاي دستورهاي يازده‌گانه تعليق تعقيب ذيل ماده قانوني مذكور، دستورهاي اشاره‌شده حصري است و دادستان نمي‌تواند ضمن صدور قرار تعليق تعقيب، متهم را مكلف به اجراي دستورهاي ديگري غير از موارد احصا‌شده كند.


URL : http://www.masoudshamsnejad.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=161446