تالیفات

1- اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و علل آن

2- نقش گمرک در پاسخ به قاچاق سازمان یافته

3- آسیب های وکالت


URL : http://www.masoudshamsnejad.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=3350